Allmänna villkor

Nordic MiniMaxi AB - Allmänna villkor - online butik

1. Om de här allmänna villkoren

De här allmänna villkoren gäller när Nordic MiniMaxi AB (“MiniMaxi”, “vi”, “oss”) tillhandahåller de tjänster som beskrivs här i (“Tjänsterna”), till privatpersoner som väljer att använda någon av MiniMaxis Tjänster (“du” “Kund” eller “Inlämningskund”).

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan MiniMaxi och dig om din användning av Tjänsterna (”Avtalet”). Det är därför viktigt att du läser igenom och förstår Avtalet.

De här allmänna villkoren finns tillgängliga på https://www.nordicminimaxi.com/ (“MiniMaxis Webbplats”). Det är möjligt att skriva ut eller spara de här allmänna villkoren via din webbläsare.

2. Kontaktinformation

Nordic MiniMaxi AB
Org.nr: 559422-7141
Gustavsgatan 18 B
691 34 Karlskoga
Email:
kundservice@nordicminimaxi.com

3. Om Tjänsterna

MiniMaxi tillhandahåller följande Tjänster:

  • Möjlighet att handla på MiniMaxis Webbplats - se avsnitt 10 nedan.

För att använda Tjänsterna behöver Kunden acceptera och följa de här allmänna villkoren.

4. Personuppgiftsbehandling

MiniMaxi samlar in och använder Kunders personuppgifter när Kunder använder våra Tjänster. För information om hur vi behandlar Kunders personuppgifter se vår Integritetspolicy.

1. Köp av varor på MiniMaxis Webbplats

1.1 Priser och beställning

Priserna på våra varor anges i svenska kronor inklusive moms, och exklusive fraktkostnad. Om priset ändras är det priset som är aktuellt vid beställningstillfället som gäller.

I kassan visas det totala priset, inklusive moms och eventuell fraktkostnad. I kassan finns också fullständiga leverans- och betalningsvillkor.

Du kan betala varor med något av betalningsalternativen som anges i kassan.

När du bekräftar beställningen i det sista steget uppkommer en bindande beställning. Vi kommer därefter att skicka en orderbekräftelse av beställningen via e-post. Ett bindande avtal är ingånget när du mottar orderbekräftelsen.

1.2 Leverans

Vi erbjuder leverans inom Sverige. Vid val av leverans kan du välja om du vill hämta varan i den eller de MiniMaxi lokaler (butik, showroom) som då erbjuds för upphämtning, eller få varan skickad till dig. Aktuella leveransalternativ till din adress framgår i beställningsprocessen i kassan.

De leveransalternativ som erbjuds, liksom kostnad och leveranstid för respektive alternativ, anges tydligt i beställningsprocessen i kassan.

När vi har har skickat varan skickar vi dig en bekräftelse per e-post med spårningsinformation (vid transport av varan) och annan nödvändig information, till exempel öppettider för upphämtning i aktuell MiniMaxi lokal. Om varan ska transporteras kommer transportleverantören att kommunicera förväntat leveransdatum till dig.

Vårt mål är att skicka dina varor så snart som möjligt och att de ska levereras inom en till fem (1-5) arbetsdagar efter att vi har skickat orderbekräftelsen. På grund av oväntade händelser kan dock leveransen ta längre tid. Om du inte får din beställning på förväntat leveransdatum, eller om du har frågor kring din leverans, kontakta oss (se kontaktuppgifter i avsnitt 2 ovan).

Om du har valt upphämtning som leveransalternativ behöver du hämta ut varan inom fjorton (14) dagar från att vi meddelat dig att varan finns tillgänglig. Om en vara inte hämtas inom fjorton (14) dagar hävs köpet. Du kommer då att få kostnaden för själva varan återbetald. För mer information om återbetalning se “Återbetalningar” nedan.

1.3 Varornas skick

MiniMaxi bedriver försäljning av secondhand varor, detta innebär att varorna tidigare har varit använda, tvättade och att de kan vara slitna. Därför säljs varorna i befintligt skick, som framgår av bilder och beskrivning av respektive vara. Bara det som syns på bilderna ingår, om inte annat anges.

1.4 Ångerrätt

När du handlar på nordicminimaxi.com kan du ångra köpet och returnera varan inom fjorton (14) dagar från att den levererades hem till dig respektive hämtades ut. Om du vill ångra ditt köp måste du skicka ett meddelande till oss om detta, där det tydligt framgår att du vill ångra köpet. Du kan använda blanketten som Konsumentverket har tagit fram (länk), men du behöver inte använda den.

Hantering av returer kommer med ett högt pris för miljön. Vi på MiniMaxi tycker därför inte att det är ett hållbart alternativ att erbjuda gratis returer. Av den här anledningen tar vi ut vissa avgifter för returer, som dras av från återbetalningen av varans pris.

För mer information om hur en Kund kan göra för att ångra och returnera ett köp på nordicminimaxi.com, och för information om returkostnader, se vår Returpolicy och rubriken “Återbetalningar” nedan.

1.5 Reklamation

Om en vara avviker från MiniMaxis beskrivning och innehåller ett s.k. ursprungligt fel kan Kunden ha rätt att reklamera den. Läs här för att ta reda på under vilka förutsättningar en vara kan reklameras, och hur det kan göras.

Om en Kund vill reklamera en vara som Kunden har köpt hos MiniMaxi kan Kunden kontakta oss via de kontaktuppgifter som nämns i avsnitt 2 ovan.

Reklamation till MiniMaxi ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, och senast inom tre år. MiniMaxi förbehåller sig rätten att avgöra hur en reklamation bäst hanteras i respektive fall.

Om MiniMaxi hanterar en reklamation genom att återbetala Kunden, se “Återbetalningar” nedan.

1.6 Återbetalningar

Om ett köp hävs på grund av att Kunden inte har hämtat ut varan; om Kunden utövar sin ångerrätt; eller om MiniMaxi väljer att återbetala en reklamerad vara, kommer vi att återbetala priset för den returnerade varan.

Vi återbetalar inte leveranskostnaden för den ursprungliga leveransen av varan, eller kostnader för returfrakt, inklusive eventuella straffavgifter på grund av att en vara inte hämtas ut. Om sådana kostnader har uppstått kommer de därför att dras av från återbetalningen av varans pris.

Återbetalning görs inom fjorton (14) dagar från:

  • Den dag då köpet hävs - om Kunden inte hämtar ut en beställd vara.
  • Den dag då MiniMaxi tar emot en returnerad vara, på grund av ångerrätt eller reklamation.

Vi återbetalar varans pris till samma betalningsmedel som användes vid det ursprungliga köpet, om vi inte kommer överens om något annat. Om Kunden har använt pengar på sitt kundkonto (från försäljningar av varor via MiniMaxi) för att betala en order tillsammans med ett annat betalsätt återbetalas sådana pengar på Inlämningskundens kundkonto före det andra betalsättet.

En förutsättning för fullständig återbetalning av varans pris är att varan sänds tillbaka i samma skick som den var i när Kunden mottog leveransen, inklusive att etiketten ska finnas kvar på varan. MiniMaxi förbehåller sig rätten att göra avdrag från återbetalningen om Kunden har minskat varans värde, till exempel genom att den skadats, blivit smutsig, tvättats, ändrats eller burits.

1.7. MiniMaxis Webbplats

MiniMaxi garanterar inte, och ansvarar inte heller för, att MiniMaxis Webbplats är fri från fel, förseningar eller avbrott. MiniMaxi får när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av MiniMaxis Webbplats, till exempel för underhåll.

Du får inte missbruka MiniMaxis Webbplats genom att medvetet utsätta den för virus, trojaner, maskar, överbelastningsattacker eller liknande skadliga handlingar. Du får vidare inte försöka få obehörig åtkomst till vår  Webbplats eller till någon server, dator eller databas med koppling till MiniMaxis Webbplats. Vi ansvarar inte för skador till följd av en överbelastningsattack, virus eller något annat skadligt material som påverkar en Kunds enhet, information eller material.

Eventuella länkar till webbplatser och material tillhörande andra än MiniMaxi, tillhandahålls de endast i informationssyfte. Vi kontrollerar inte innehållet på sådana webbplatser och i sådant material och vi är därför inte ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av att de används.

Alla rättigheter, innefattande men inte begränsat till alla immateriella rättigheter, till MiniMaxis Webbplats tillkommer MiniMaxi eller dess rättighetsinnehavare, och är skyddade enligt lag eller avtal. Det inkluderar men är inte begränsat till varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om MiniMaxis varor. All kopiering eller lagring av innehåll från MiniMaxis Webbplats för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt godkännande från MiniMaxi.

13. Meddelanden

MiniMaxi kommunicerar med sina Kunder via e-post, SMS, notiser i Mina Sidor och telefonsamtal. Kommunikation gällande Tjänsterna är en integrerad del av Tjänsterna, och kan inte väljas bort. Kunden kan däremot välja att tacka nej till marknadsföring via e-post, via länk i själva e-postmeddelandet.

Meddelanden enligt Avtalet ska skickas till MiniMaxis e-postadress i avsnitt 2 ovan. MiniMaxi kommer att skicka meddelanden till Kunden via e-post till den e-postadress som Kunden har registrerat hos MiniMaxi.

Både Kund och MiniMaxi ska anses ha tagit emot ett meddelande 24 timmar efter att det skickades, om inte den som skickat e-postmeddelandet får ett meddelande om att e-postadressen inte är giltig.

15. Ändringar i Tjänsterna och i Avtalet

MiniMaxi har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsterna och i Avtalet.

MiniMaxi kommer på ett klart och tydligt sätt informera Kunder om ändringar i Avtalet som påverkar Kundens användning av Tjänsterna. Information om ändringar lämnas på MiniMaxis Webbplats och/eller via e-post, senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Det ändrade Avtalet ska börja gälla automatiskt trettio (30) dagar efter att det tillhandahölls. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att det nya Avtalet börjar gälla godkänner Kunden det nya Avtalet.

MiniMaxi har dock alltid rätt att omedelbart vidta ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om ändringar inte godkänns av en Kund har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 12 ovan.

16. Övrigt

Kundens Avtal med MiniMaxi varken friskriver MiniMaxi från eller begränsar MiniMaxis ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

En Kund får inte överlåta Avtalet, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, utan föregående skriftligt medgivande från MiniMaxi. MiniMaxi har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan att i förväg inhämta Kundens samtycke, förutsatt att MiniMaxi överlåter Avtalet på samma villkor eller villkor som inte är mindre förmånliga för Kunden.

MiniMaxi har rätt att anlita leverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. MiniMaxi är i sådana fall fullt ansvarig för sin leverantörs uppfyllande av sina åtaganden.

Om någon bestämmelse i de här allmänna villkoren, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i Avtalet, såvida inte MiniMaxis eller Kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande.

Avtalet utgör hela avtalet mellan Kund och MiniMaxi, och ersätter alla tidigare överenskommelser och avtal mellan parterna.

Avtalet ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige. Kunden har i egenskap av konsument rätt att, om den har ett klagomål som inte kunnats åtgärdas genom direktkontakt med MiniMaxi, vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Kunden kan bara använda det alternativet om den är bosatt inom EU. Kunden kan då antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.